Powrót do strony głównej

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów (dalej: „OW”) znajdują zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez Spółkę ZIR – W. Sylwestrzak i spółka – sp.j. z siedzibą w Bytomiu, ul. Przemysłowa 7 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100263, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6262508300 (dalej jako: „ZIR”) w zakresie towarów oferowanych przez ZIR.
2. OW znajdują zastosowanie do Przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. po. 650) .
3. OW stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży oraz dostaw towarów zawieranych przez ZIR, chyba że, ZIR oraz Kupujący dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń. Strony wyłączają możliwość stosowania innych niż niniejsze OW wzorców umowy, w szczególności ZIR nie akceptuje wzorców umowy Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę. Postanowienia zamówienia oraz szczegółowe warunki uzgodnione na piśmie z ZIR będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OW.
4. OW udostępniane są Kupującym w formie pisemnej w siedzibie firmy ZIR, jak i w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.grupazir.pl.
5. OW stanowią załącznik do każdej Umowy/Zamówienia, zaś zawarcie Umowy/złożenia Zamówienia stanowi akceptację OW, chyba że inaczej zastrzeżono w treści Umowy.

§ 2. Oferty i Zamówienia

1. Informacje dotyczące towarów, których sprzedawcą jest ZIR (dalej: „Produkty”) przedstawione w katalogach, folderach, broszurach, cennikach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej ZIR mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. ZIR może odmówić przyjęcia zamówienia w cenach podanych w przesłanym cenniku, a w szczególności w przypadku istotnego odstępu czasowego od przesłania cennika oraz występowania wahań cen surowców wykorzystywanych w produkcji.
2. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników ZIR w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą ZIR.
3. Jeżeli oferta nie zawiera innych ustaleń jej ważność wynosi 14 dni (chyba, że inny termin wynika wprost z treści oferty).
4. Oferty o wartości przekraczającej kwotę 100 000 zł netto są ważne są tylko i wyłącznie w przypadku, gdy są podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji ZIR zgodnie z aktualnym odpisem KRS.
5. Dokumenty ofertowe a w szczególności takie jak ilustracje, rysunki i dane wymiarowe mają charakter przybliżony, niewiążący oraz nie mogą być traktowane jako dokumentacja techniczna. Rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią wyłączną własność ZIR i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia ZIR, o ile inaczej nie zastrzeżono w Umowie. Dokumenty te powinny zostać niezwłocznie zwrócone ZIR lub usunięte przez Kupującego w przypadku, gdy nie doszło do złożenia zamówienia przez Kupującego.
6. Kupujący przyjmuje ofertę poprzez złożenie zamówienia. Kupujący składa zamówienia drogą elektroniczną.
7. Zamówienie powinno zostać złożone przez Kupującego, nie później niż w terminie ważności oferty handlowej ZIR.
8. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy i nazwę podmiotu, dokładny adres składającego Zamówienie, określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową, dostarczony wcześniej towar, zgodnie z kodyfikacją lub określeniem podanym przez ZIR, miejsce i warunki dostawy towaru, numer identyfikacji podatkowej NIP. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, ZIR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Produktu, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Produktu określonych w pierwotnym zamówieniu.
9. Strony zawierają Umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie handlowej lub Zamówieniu z chwilą przyjęcia przez ZIR Zamówienia złożonego przez Kupującego drogą elektroniczną. Potwierdzenie Zamówienia jest dostarczane Kupującemu w formie elektronicznej, na adres elektroniczny, z którego zostało złożone Zamówienie.
10. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia z ZIR. ZIR zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

§ 3. Płatności

1. Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.
2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez ZIR faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
3. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
4. Zapłata należności dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez ZIR w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.
5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy ZIR.
6. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7. ZIR zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które ZIR nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.
8. Ceny podawane przez ZIR są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
9. Ceny podawane przez ZIR nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.
10. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni ZIR do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.
11. ZIR ma prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji w zakresie zapłaty lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru, w szczególności ZIR może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
12. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, ZIR ma prawo naliczyć odsetki za czas opóźnienia, chociażby ZIR nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. ZIR należą się odsetki ustawowe za opóźnienie o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
13. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie.
14. W przypadku ustalenia przez Strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

§ 4. Dostawa i transport Produktów.

1. Zamówienia realizowane są przez ZIR do miejsca uzgodnionego między Stronami. Jeżeli Kupujący nie wskazał innego miejsca do rozładunku przyjmuje się, że miejscem tym jest siedziba lub magazyn Kupującego.
2. Wiążącym obie Strony terminem sprzedaży, dostawy, jest termin wskazany przez ZIR w pisemnym potwierdzeniu Zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu Zamówienia dokonanego przez ZIR data nie jest wyraźnie określona, oznacza to, że termin ten jest traktowany przez strony jako przybliżony.
3. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego Zamówienia w formie elektronicznej w terminie 3 dni od dnia wysłania pierwotnego Zamówienia – pod rygorem nieuwzględnienia ich przez ZIR.
4. Nie wykonanie przez Kupującego wnioskowanych przez ZIR czynności w celu realizacji sprzedaży i dostawy, a w szczególności nie dostarczenie przez Kupującego dokumentów wnioskowanych przez ZIR oraz nie zapłacenie przez Kupującego w określonym terminie zaliczki, skutkuje zawieszeniem dla ZIR biegu terminów umownych do czasu wykonania przez Kupującego określonych czynności lub do czasu odstąpienia od umowy przez ZIR. W każdym przypadku ZIR ma prawo żądania naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia Kupującego.
5. Termin sprzedaży i dostawy uznaje się za dotrzymany przez ZIR, jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn ZIR przed upływem uzgodnionego terminu dostawy lub gotowość wysyłkowa została zgłoszona najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu.
6. Gdy wysyłka lub odbiór towaru, uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości do wysyłki lub odbioru towaru przez ZIR dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy uważane jest za dotrzymanie przez ZIR uzgodnionego między Stronami terminu dostawy.
7. Transport do miejsca dostawy towaru zapewnia ZIR na koszt Kupującego, chyba że szczegółowe ustalenia wskażą inaczej.
8. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia. ZIR ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie towaru jedynie w przypadku wyłącznej winy ZIR oraz tylko do wartości niedostarczonej części Zamówienia.
9. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynie ZIR. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego.
10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego również w sytuacji, gdy towar nie został odebrany przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu, również w przypadku, gdy miejscem wydania towaru jest magazyn ZIR. W takiej sytuacji ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z dniem następującym po ostatnim dniu, w którym Kupujący, obowiązany był do odbioru zakupionego towaru.
11. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia swoim czytelnym podpisem na dokumencie dostawy (list przewozowy, WZ – specyfikacja wysyłkowa, faktura) zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.
12. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on niezwłocznie wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji – w przypadku uszkodzeń towaru; jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
13. W przypadku wykrycia wady jakościowej lub ilościowej po odebraniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru w stanie nienaruszonym, w szczególności nie ma prawa do użycia kwestionowanego towaru do czasu rozpatrzenia reklamacji przez ZIR pod rygorem utraty prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec ZIR.
14. ZIR nie ponosi odpowiedzialności, jeśli dostawa towaru jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności, jeśli spowodowana jest wystąpieniem siły wyższej, przez co rozumie się między innymi zdarzenia losowe, wojnę, strajk, zarządzenie władz (w tym embarga handlowe) – również, jeśli te przyczyny wystąpiły po stronie dostawcy ZIR. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub wszelkich innych zdarzeń utrudniających wysyłkę, termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. ZIR jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 60 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
15. ZIR nie przyjmuje zwrotu towaru dostarczonego zgodnie z umową.
16. Rezygnacja z zamówienia po zawarciu umowy jest niedopuszczalna. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego towaru lub złożenia przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z przyjęcia towaru, za chwilę wydania towaru przyjmuje się odpowiednio dzień odmowy przyjęcia przez Kupującego towaru lub dzień poinformowania Kupującego o gotowości towaru do odbioru. W takim przypadku Kupujący upoważnia ZIR do złożenia oświadczenia o odbiorze towaru przez Kupującego.
17. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru w okresie 1 miesiąca, Kupujący wyraża zgodę na jego utylizację przez ZIR na koszt Kupującego.

§ 5. Zastrzeżenie własności sprzedanego towaru

1. ZIR zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego. Zastrzeżenie to nie modyfikuje zapisów OW odnoszących się do przejścia ryzyka i odbiór towaru.
2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością ZIR, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ZIR oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw ZIR. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ZIR.
3. W celu umożliwienia identyfikacji towaru Kupujący zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, są zabronione.
4. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi ZIR wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz ZIR kary umownej w wysokości 200% wartości towaru, na co Kupujący wyraża zgodę.
5. Kupujący jest zobowiązany utrzymywać towar objęty zastrzeżeniem w stanie nie pogorszonym, co oznacza w szczególności obowiązek jego właściwego składowania i przeprowadzania prac konserwacyjnych zgodnie z wymogami technicznymi.
6. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą ceny za zakupiony towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie ZIR natychmiast i bezwarunkowo wydać ZIR dostarczony towar w całości. Żądanie i odebranie towaru przez ZIR nie powoduje – o ile strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec ZIR. Koszty dostarczenia towaru ZIR i przechowania w magazynie ZIR ponosi Kupujący.

§ 6. Rękojmia i gwarancja

1. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru w momencie jego otrzymania oraz zawiadomić ZIR pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej o wykrytych wadach w terminie do 3 dni roboczych od daty jego otrzymania (zgłoszenie reklamacyjne). Towar odebrany przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad jawnych. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić ZIR niezwłocznie po otwarciu opakowania, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
2. W stosunku do wszystkich Kupujących, którzy nie są konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa Sprzedający niniejszym wyłącza rękojmię za wady Produktów.
3. ZIR może udzielić gwarancji na sprzedane towary pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami eksploatacji określonymi przez ZIR. Udzielenie gwarancji przez Sprzedającego ma charakter dobrowolny.
4. Kupujący uprawniony jest do realizacji praw wynikających z gwarancji wyłącznie na zasadach określonych przez ZIR.
5. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie.
6. Gwarancja nie obejmuje wad przedmiotu gwarancji nie powstałych z winy ZIR, w szczególności: a. uszkodzeń mechanicznych i termicznych przedmiotu gwarancji i jakichkolwiek przeróbek; b. uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych przedmiotu gwarancji powstałych w trakcie eksploatacji, degradacji m. in. spowodowanej czynnikami atmosferycznymi i itp, nieprawidłowego rozpakowania; c. uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych; czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.) oraz wandalizmu; d. uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem, konserwacją, magazynowaniem, transportem, przeładunkiem oraz rozładunkiem towaru; e. spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem towaru, urządzeń lub przechowywaniem towaru, urządzeń przez Kupującego oraz wynikających z błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich.
7. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru
8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na towar w przypadku stwierdzenia: a. jakiejkolwiek modyfikacji towaru, ingerencji lub jakichkolwiek prób napraw przez osoby nieupoważnione; b. nieprzestrzegania Instrukcji Użytkowania, Warunków gwarancji oraz Instrukcji montażu dla danego towaru ZIR; c. uszkodzenia towarów spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione.
9. W celu przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia przez ZIR, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@zir.com.pl lub w wersji angielskiej na sales@zir.com.pl. przesłania zgłoszenia reklamacji zgodnie z Formularzem zgłoszenia reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do przedmiotowych OW oraz dostarczenia osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika reklamowanego towaru na koszt Kupującego do siedziby firmy ZIR, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.
10. ZIR ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Kupującego w miejscu zamontowania reklamowanych towarów, o ile uzna to za konieczne w celu rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego. ZIR ma prawo odmówić uznania gwarancji w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania towaru. W przypadku braku obecności przedstawiciela Kupującego w trakcie wizji lokalnej zostaną wykonane zdjęcia przez pracownika ZIR oraz zostanie sporządzony protokół podpisany jednostronnie przez pracownika ZIR z tej czynności.
11. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy towaru, dostawy części zamiennych, wymiany reklamowanego towaru na nowy bądź inny towar o takich samych parametrach technicznych.
12. ZIR nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.
13. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Produktem.
14. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnej reklamacji zgodnie z ust. 14 jak wyżej lub przeprowadzenia wizji lokalnej przez ZIR. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, danego towaru, w szczególności wynikający z konieczności przesłania towaru do producenta, termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru. W takim wypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpoznania roszczenia reklamacyjnego.
15. W przypadku uznania reklamacji odnośnie wady towaru za uzasadnioną ZIR może według swego uznania: usunąć wadę lub wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić z Kupującym stosownie inną formę rekompensaty.
16. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat oraz roszczeń z tytułu uznania reklamacji.
17. Kupujący nie ma prawa samodzielnie usuwać usterek lub zlecać ich usuwanie osobom trzecim, chyba że ZIR wyrazi na powyższe zgodę, pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji. Przedmiotowa zgoda ZIR wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności dla swojej skuteczności.
18. Odpowiedzialność ZIR za szkody z tytułu wad towaru ogranicza się jedynie do straty rzeczywistej powstałej w samym towarze, a wszelka inna odpowiedzialność tj. pozostałe szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie, w tym odpowiedzialność za utracone korzyści, koszty przestoju jest wyłączona.

§ 7. Odpowiedzialność

1. ZIR ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści.
2. ZIR nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
3. W każdym przypadku odpowiedzialność ZIR z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wartości zamówienia netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
4. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę Produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, ZIR nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
5. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez ZIR w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli ZIR był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
6. ZIR nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez ZIR.

§ 8. Siła wyższa

1. Na czas trwania siły wyższej zawiesza się wykonanie umowy, Zamówienia.
2. Za siłę wyższą uznaje się klęski żywiołowe, katastrofy przemysłowe, rozruchy, mobilizację, wojnę, strajk, zakłócenie funkcjonowania kolei, transportu powietrznego, wodnego i drogowego, jeśli można udowodnić, że mają wpływ na produkcję, wysyłkę realizację usługi.
3. Strona dotknięta działaniem siły wyższej powinna w ciągu 7 dni poinformować drugą Stronę umowy, telefonicznie lub pisemnie o zaistnieniu siły wyższej i o nowym terminie realizacji umowy po usunięciu skutków siły wyższej.
4. Jeśli w następstwie siły wyższej jedna ze Stron umowy nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań kontraktowych w ciągu 6 miesięcy lub w innym uzgodnionym terminie, to druga strona ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym listem poleconym bądź pocztą kurierską
5. Rozwiązanie umowy w/w trybie sprawia, że prawo stosowania roszczeń z tytułu opóźnienia i nie wykonania umowy odpada, jednak wykonany do tej chwili zakres umowy winien zostać rozliczony niezwłocznie, a najdalej po upływie 14 dni od ustania warunków siły wyższej.
6. Zawieszenie wykonania niniejszej umowy w tym trybie sprawia, że wyłączone zostaje prawo stosowania roszczeń z tytułu opóźnienia i nie wykonania umowy, a Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy, realizację Zamówienia.

§ 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), stosuje się następujące zasady ochrony danych osobowych.
2. Administratorem podanych danych osobowych jest info@zir.com.pl W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: info@zir.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. w przypadku zawartej umowy (sprzedaży, dostawy, zlecenia itp.) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO; b. w celu realizacji uzasadnionych prawnie interesów w postaci: dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez ZIR gospodarczej, przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (chyba, że wyrażą lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec takich działań)- na podstawie art. 6 ust.1 lit. f);. c. w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych – na podstawie art. 6 ust.1 lit.
4. Podanie danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu lub realizacji zleconych zadań.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom zatrudnionym w ZIR, dostawcom usług księgowych, dostawcom oprogramowania, podmiotom prowadzącym obsługę prawną lub windykacyjną, kurierom, ubezpieczycielom.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do wykonania usług, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
7. Kupującym przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, jak również do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji uzasadnionego interesu ZIR, Kupującym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach ze względu na szczególną sytuację.
8. Kupującym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Kupującemu nie przysługuje wobec ZIR prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu w trybie art. 498–505 Kodeksu Cywilnego.
2. Przelanie praw do jakichkolwiek należności wynikających z zawartych umów między ZIR a Kupującym w ramach przedmiotowych OW, na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody ZIR wyrażonej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla niniejszych OW oraz transakcji sprzedaży dokonywanych na ich podstawie jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku .
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OW jest sąd właściwy dla siedziby ZIR.
6. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OW nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
7. Jakiekolwiek zmiany niniejszych OW wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. ZIR może dokonać zmiany OW w każdym czasie. ZIR zawiadomi Kupującego poprzez publikację na stronie internetowej ZIR: https://grupazir.pl. Zmiany nie obejmują realizacji Zamówień złożonych przed dniem ich wejścia w życie.
8. W przypadku, gdy niniejsze OW zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OW w języku polskim.
9. Kupujący nie może bez zgody ZIR przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z ZIR osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową
10. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ZIR, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę ZIR.
11. Niniejsze OW wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Czytaj naszą politykę prywatności.